Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 22:23

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης,προσληπτέων& απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 3108/26-10-2023 - ΣΟΧ 1/2023 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού –άρθρο 88 του ν. 4611/2019

Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 1308/26-10-2023   -ΣΟΧ 1/2023 προκήρυξης  για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων– άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΘ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται από την Υπηρεσία του ΚΚΠΠΘ στα τηλέφωνα :2413503923 & 2431350917. 
 

Οριστικός  Πίνακας Προσληπτέων.pdf

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων.xlsx

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ