Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 21:21

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων & απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 1382/ 01-06-2022 - ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΘ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων& απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 1382/ 01-06-2022  - ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΘ–άρθρο 88 του ν. 4611/2019

 

Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 1382/01-06-2022  -ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης  για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων– άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΘ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται από την Υπηρεσία του ΚΚΠΠΘ στα τηλέφωνα : 2413503926 & 2431350917. 

 

Τροποποίηση_Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων.xlsx

101.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsx

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xls

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

108 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm

109ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsm