Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 11:07

Ανάρτηση Πίνακα Απορριπτέων, των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 3302/ 22-11-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας

Ανάρτηση Πίνακα Απορριπτέων, των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 3302/ 22-11-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακα Απορριπτέων,  των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 3302/ 22-11-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΘ πίνακας, έχει υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΘ στα τηλέφωνα : 2413503935 – 919. 

 

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων