Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 21:55

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 2437/ 03-09-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 2437/ 03-09-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας

Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 2437/ 03-09-2021 προκήρυξης/ανακοίνωσης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΘ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους οριστικούς πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΘ στα τηλέφωνα : 2413503935 – 919. 

 

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων.xlsx

101 ΠE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xls

102 ΔE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.xlsm

103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.xlsm

104 ΥΕ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ.xls

106 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.xlsm

107 ΥΕ Β ΜΑΓΕΙΡΩΝ.xlsm

108 ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ.xlsm

109 ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.xlsm

110 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ.xlsm

111 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.xlsm