Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2021 10:59

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης,προσληπτέων & απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 777/20-04-202-ΣΟΧ1/2021-προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΘ–άρθρο 88 του ν. 4611/2019

Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΠοικ. 777/ 20-04-2021 -ΣΟΧ 1/2021 - προκήρυξης  για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων– άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΘ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους οριστικούς πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΘ στα τηλέφωνα : 2413503929 – 941. 

 

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101_1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 108